• โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

  • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

  • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ประวัติโรงเรียน


         
          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บางปอประชารักษ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลบางปอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  เดิมชื่อโรงเรียนบางปอประชารักษ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2525  ใช้พื้นที่ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของสภาตำบลบางปอเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 74 ไร่ 2 งาน

          ในปี พ.ศ.2541  ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  ทรงได้รับการโปรดเกล้าฯ  สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน  ซึ่งมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า “ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ”  ในโอกาสนี้จึงได้คัดเลือกโรงเรียนบางปอประชารักษ์  เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ     ในวโรกาสดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ประทานพระอนุญาตให้ชื่อว่า “ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บางปอประชารักษ์ ”  ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2541