• โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

  • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

  • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

บทบาทอำนาจหน้าที่ของ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บางปอประชารักษ์

1.จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2.จัดตั้งงบประมาณ  และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของนักเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น
4.จัดการเรียนการสอน  สภาพแวดล้อม  บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม  และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
6.กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
7.ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครอง  ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
8.จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ  สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นในชุมชน  และท้องถิ่น
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด