• โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

  • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

  • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
    หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

วิสัยทัศน์
     
ภายในปี 2568 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บางปอประชารักษ์ บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมด้านอาชีพ และด้านภาษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีเครือข่ายที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของชุมชน

พันธกิจ
1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายภาษา การใช้เทคโนโลยี และด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของเครือข่ายและเป็นที่ยอมรับของชุมชน

เป้าประสงค์
1.โรงเรียนมีหลักสูตรและมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.ครูและบุคลากรมีความรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3.นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพและดำรงตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
4.โรงเรียนมีความร่วมมือการจัดการศึกษากับเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา
5.ชุมชนยอมรับและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์
1.พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
3.ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักศาสนา
4.แสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายและชุมชน