• โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
  หมู่ที่ 3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอับดุลอาซิ เจ๊ะมามะ
2 นายอภินันต์ แมเราะ
3 นายดำรงค์ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 นายมานิตร เจ๊ะแว
5 นายเจ๊ะบาฮารูดีน หะยีเจ๊ะยิ
6 นายอิมรอน มะยิด ครูผู้ช่วย
7 นายดุลมาน เจ๊ะตู
8 นายริฟาอี สาเม๊าะ
9 นายอีราฮัม เจะหมิ
10 นายฟิตรี สือแม
11 นายอับดุลเล๊าะ บือราเฮง
12 นายมูหะมะเฟาซี เปาะจิ
13 นายแวดาโอะ อาแวบาโง
14 นางสาวไรนะ มือเยาะ
15 นางซัลมะห์ เจะหะ
16 นางสาวอนุสรา สะมะแอ รองผู้อำนวยโรงเรียน
17 นางสาวมารีเย๊าะ ดอเลาะ
18 นางวัรดียะห์ สามะ
19 นางนุรมา ยือมะดิง
20 นางสาววิชชุตา ดาโอะ
21 นางมาลี ดาโอ๊ะ
22 นางคอรีอ๊ะ ดิทามาท
23 นางเจ๊ะรอมล่า หะยีอาซา
24 นางฮูไดบะห์ บินแวอูมา
25 นางแคตรีซา นิแห
26 นางเจะพารีด๊ะ วาจิ
27 นางฮาสะเมาะ ตวนกะจิ
28 นางนูรีฮะ บินเจะดอเลาะ
29 นางคอยรียะห์ กาเร็งสานา
30 นางสาวโนรอาซีกิน ดอเลาะ
31 นางสาวซัลมะห์ มะเย็ง
32 นางสาวิตรี แวยูโซะ
33 นางสาวกาสมีนี มูซอ
34 นางสาวอาแอเสาะ ตาเห ครู
35 นางสาวมนัญญา แซ่อิ้ว